Wijma Juridisch Advies is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs (NVRA). Klik op de afbeelding om naar het profiel van Wijma Juridisch Advies op de website van de NVRA te gaan.

e05e93a700e678c1194f3b4c5fe272a4_normal

Wanneer u ontevreden bent over de wijze waarop u wordt bejegend of hoe uw kwestie wordt behandeld, dan hoor ik dat graag van u en zal ik er alles aan doen om er samen met u uit te komen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de NVRA. De NVRA zal in eerste instantie proberen te bemiddelen. Wanneer ook dit niet slaagt, kunt u de kwestie voorleggen aan het College van Toezicht van de NVRA. Het protocol van de klachtbehandeling staat hieronder vermeld.

Hoe kan ik een klacht indienen over een lid van de NVRA?
Allereerst dient u de klacht schriftelijk kenbaar te maken aan het lid van de NVRA. Indien dat geen oplossing biedt kunt u zich tot het secretariaat van de NVRA wenden. U kunt een verzoek indienen door een mail te sturen aan: secretariaat@nvra.nl en daarin uw klacht duidelijk uiteenzetten met de vraag om te bemiddelen. Dat is een zogenaamde eerste melding klacht.

De NVRA heeft hiervoor een onafhankelijke klachtbehandelaar die tracht te bemiddelen tussen u en het lid. Deze neemt contact op met het lid. U tracht er samen uit te komen. Wij vragen u en het lid ons op de hoogte te houden van de voortgang. Indien een lid niet zelfstandig werkzaam is maar in dienstverband, kan uiteraard geen klacht worden ingediend bij het College van Toezicht van de NVRA tegen de desbetreffende firma en moet het wel duidelijk zijn dat het lid zelf betrokken was bij het, naar de mening van de klager, klachtwaardige gedrag.

Wat als ik er niet uitkom met de betreffende adviseur?
Dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de Secretaris van het College van Toezicht (CvT) van de NVRA. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Hieronder wordt verder het hoe en waar omschreven.
Voordat een klacht aan het College van Toezicht wordt voorgelegd wordt eerst bemiddeling voorgesteld. Waarom?
Bemiddeling is een vaak betere en snellere wijze van conflictoplossing, waarbij met name de betrokkenen zelf een belangrijke rol spelen.

Wat is het klachtenprotocol?
Leden van de NVRA dienen zich te houden aan algemene fatsoensregels, maar in het bijzonder aan de Gedragscode, de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. De Gedragscode geeft onder meer aan dat uw adviseur uw belangen in het oog dient te houden, onafhankelijk dient te zijn en dat de declaratie voldoende onderbouwd hoort te zijn.

In eerste instantie wordt een klacht door de klachtbehandelaar in behandeling genomen alvorens dit door het College van Toezicht wordt behandeld indien de klachtbehandelaar geen oplossing of compromis kan vinden. Op een uitspraak van het College van Toezicht staat geen beroep open. Wel kunnen betrokken partijen zich na de uitspraak tot de Rechter wenden.

Wie kan een klacht indienen en tegen wie?
Een (voormalige) cliënt van een NVRA-lid, het bestuur van de NVRA en/of een direct belanghebbende kunnen een klacht indienen tegen een lid van de NVRA. De klacht bij het College van Toezicht kan alleen betrekking hebben op een NVRA-lid en mag niet tevens op een ander (rechts)forum betrekking hebben. De klacht mag niet een zaak betreffen die onredelijk lang geleden plaatsvond.

Waar kunt u een klacht indienen?
Indien de klachtbehandelaar geen compromis of oplossing kan bereiken tussen u en het lid, kunt u een schriftelijke klacht indienen bij het College van Toezicht. U doet dit door de klacht in vijfvoud te zenden aan: College van Toezicht NVRA, T.a.v. De secretaris, postbus 4076, 5004 JB Tilburg.

In uw klacht dient u de naam van het betreffende NVRA-lid te noemen, de gedraging(en) waartegen u bezwaar heeft en kopieën van de stukken die relevant zijn in het kader van de klacht eveneens in vijfvoud, dienen te worden bijgesloten. De klacht dient goed onderbouwd te zijn. Stuur nooit originelen!

Waarover kunt u klagen?
Over handelen of nalaten van een rechtskundig adviseur die lid is van de NVRA. Raadpleeg de gedragscode op de website.

Wat als ik het niet eens ben met de declaratie van de adviseur?
U kunt daarover klagen. Een adviseur dient u een onderbouwde declaratie te sturen. Een onderbouwde declaratie omvat minimaal het aantal gewerkte uren, de verrichte werkzaamheden en de data waarop deze werkzaamheden zijn verricht tenzij van tevoren een vast bedrag is afgesproken. U moet er echter rekening mee houden, dat het College van Toezicht uw klacht over de declaratie slechts marginaal kan toetsen, dat wil zeggen:
– kunnen de in rekening gebrachte werkzaamheden geacht worden binnen het bereik van de verstrekte opdracht te vallen?
– heeft de rechtskundige adviseur de declaratie op een daartoe strekkend verzoek van de cliënt op behoorlijke wijze en binnen een redelijke termijn gespecificeerd?
– zijn de bestede tijd en/of het uurtarief redelijk (in de zin van niet buitensporig) in verhouding tot de verrichte werkzaamheden?

Welke sancties kan het College van Toezicht opleggen?
Het College van Toezicht kan een waarschuwing, een berisping, een schorsing of een royement opleggen aan het lid. Zij kan bovendien, gelijk het Huishoudelijk Reglement bepaalt, een schadevergoeding opleggen, te betalen aan de benadeelde, met een maximum van € 909,00 en daarnaast een bepaald bedrag te voldoen in de verenigingskas als bijdrage in de kosten van het College van Toezicht welke ten laste van de vereniging komen.

Hoe neem ik kennis van de uitspraak?
De uitspraak wordt u schriftelijk door het College van Toezicht meegedeeld. Het College van Toezicht kan vaststellen dat zij de uitspraak in zijn geheel of gedeeltelijk geanonimiseerd gepubliceerd wenst te zien.