Vanaf vandaag zijn de scholen gesloten, behalve voor de kinderen van ouders met zogenaamde vitale beroepen.  Voor veel ouders die werken zal het een hele klus worden om voor opvang te zorgen.  Welke (wettelijke) mogelijkheden bestaan er om hier een mouw aan te passen?

Ga  (alsnog)  thuiswerken

De overheid heeft al opgeroepen om daar waar het mogelijk is thuis te gaan werken. Wanneer met name jonge kinderen niet meer naar school gaan zal dit een extra reden kunnen zijn om tot thuiswerken over te gaan. Maar vaak zal dit niet ideaal zijn, nog afgezien van de vraag of het werk ook thuis kan worden gedaan. Lang niet iedereen zal thuis plaats hebben om rustig te werken, zeker niet nu er ook nog kinderen thuis zijn die de nodige aandacht zullen vragen. De productiviteit zal in zulke gevallen lager zijn dan op het werk zelf. Hier zal niet elke werkgever mee akkoord willen of kunnen gaan.

Vraag calamiteitenverlof aan

Hoewel het er wel aan zat te komen, kwam het zondag toch nog uit tde lucht vallen dat gelijk maandag alle scholen dicht gaan. Zo was er amper tijd voor ouders om wat te regelen. In wezen kan dit als een calamiteit worden beschouwd die niet was te voorzien en waarvoor meteen een oplossing nodig is. Hiervoor verlof worden aangevraagd, waarbij men recht heeft op volledige doorbetaling van het loon.  Het gaat dan echter om een beperkte periode, namelijk de tijd die het gewoonlijk duurt om die noodsituatie op te lossen. Bijvoorbeeld de tijd die nodig is een oppas te vinden (opa en oma inschakelen is nu ook niet echt raadzaam) of gezamenlijk met andere ouders een oppasrooster op te stellen.

Vraag zorgverlof aan

Nu iedereen met deze problemen te kampen heeft is het misschien niet mogelijk om een oplossing te vinden die werkt tot 6 april en misschien ook nog wel enige tijd daarna. In dat geval kan  aan de werkgever zorgverlof aangevraagd worden. Dat is verlof dat kan worden opgenomen als noodzakelijk is dat een werknemer zelf de zorg voor zijn kind op zich neemt.

Maar ook hier zal een werkgever ook niet altijd blij mee zijn. Zeker niet als er al verscheidene werknemers ziek thuis zitten en hij dan ook nog met meerdere verzoeken voor zorgverlof wordt geconfronteerd. Dit kan de productiviteit of zelfs het voortbestaan van het bedrijf in gevaar brengen. Hij hoeft er ook dan niet zomaar mee akkoord te gaan. De werkgever mag van de werknemer verlangen dat hij écht zijn best doet om een andere oplossing te vinden. Dit kan wellicht door zoals hierboven al geschreven een oppasdienst tussen collega’s te laten circuleren of dat wanneer beide ouders zij afwisselend thuiswerken of hun werktijden op elkaar aanpassen. Ook op social media bieden mensen al aan op kinderen van anderen te passen.

Of anders kortdurend zorgverlof?

Lukt het écht niet om de zorg van een kind over te laten aan iemand anders, dan zou je kunnen zeggen dat het noodzakelijk is dat de werknemer zelf voor het kind zorgt. In dat geval zal de werkgever in eerste aanleg kortdurend zorgverlof moeten toestaan. De wettelijke regeling bepaalt dat dit verlof maximaal twee werkweken per jaar kan worden opgenomen en dat de werknemer 70% van zijn loon doorbetaald krijgt. De ellende is dat de overheid al heeft bepaald dat de scholen tot 6 april dicht blijven, wat dus al neerkomt op drie weken. Kortdurend zorgverlof zal dus hoe dan niet genoeg zijn, Oplossing kan uiteraard zijn dat eerst de ene ouder kortdurend zorgverlof vraag en daarna de andere ouder, dan kan het opgerekt worden naar in totaal vier weken. De werkgever mag kortdurend zorgverlof niet weigeren, tenzij dit het bedrijf in ernstige problemen zou brengen. Nadeel is verder dat je een behoorlijke inkomstenderving hebt.

Langdurend zorgverlof kan ook nog

Langdurend zorgverlof is ook nog mogelijk, maar het grote nadeel hiervan is dat er geen recht meer is op loondoorbetaling. Dit moet dan ook als uiterste middel worden gezien, maar hopelijk zullen de maatregelen na 6 april ook niet meer of in mindere mate nodig zijn.

Kortom, er zijn zeker oplossingen voorhanden, maar wat het beste is zal per geval verschillen. We leven momenteel in een situatie die nog niet eerder is voorgekomen en die het uiterste van onze flexibiliteit, aanpassingsvermogen en vindingrijkheid vergt!