Privacy verklaring

Privacyverklaring Wijma Juridisch Advies

Wijma Juridisch Advies is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens die u aanlevert of die Wijma Juridisch Advies via derden ontvangt. Contactgegevens treft u onderaan deze verklaring aan. Voor ons is het belangrijk dat op een zorgvuldige en veilige manier met uw persoonsgegevens en uw recht op de bescherming van deze gegevens wordt omgegaan. Om dit recht te waarborgen kunt u in deze verklaring lezen wat er met uw gegevens gebeurt.
 
Wijma Juridisch Advies houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming die in mei 2018 van kracht is geworden
 
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Wijma Juridisch Advies verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
 • Het verzenden van facturen
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • De verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen (art. 6.1(b) AVG)
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust (art. 6.1(c) AVG)
 • Wanneer u een bericht verzendt via het contactformulier op onze website wordt u gevraagd om uw toestemming voor het verwerken van de  gegevens waarom gevraagd wordt  (art 6.1 (a) AVG
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Wijma Juridisch Advies de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

Van klanten:
Naam
Adres
Woonplaats
Telefoonnummer
e-mailadres
IBAN-nummer
IP-adres

Van Leveranciers:
Naam
Adres
Woon/vestigingsplaats
(zakelijk) telefoonnummer
e-mailadres
IBAN-nummer
Nummer kvk
IP-adres


Verwerking van persoonsgegevens van derden

Persoonsgegevens van personen die door Wijma Juridisch Advies worden ingeschakeld voor het uitvoeren van een overeenkomst met klanten worden door Wijma Juridisch Advies verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • Administratieve doeleinden;
 • Uitvoering geven aan wettelijke/fiscale verplichtingen;
 • Uitvoering geven aan de gesloten overeenkomst;
Grondslag voor deze verwerking zijn:
 • Dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van de overeenkomst maatregelen te nemen (art. 6.1(b) AVG);
  of
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust (art. 6.1(c) AVG).
 
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Wijma Juridisch Advies de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Naam
Adres
Woonplaats
Geslacht
Geboortedatum
Telefoonnummer
e-mailadres
IBAN-nummerBijzondere persoonsgegevens:

Onder voorkomende gevallen, met name wanneer de uitvoering van een met betrokkene gesloten overeenkomst dit noodzakelijk maakt, kan Wijma Juridisch Advies bijzondere gegevens, waaronder gegevens betreffende ras, geloofsovertuiging, levensovertuiging, seksuele geaardheid, politieke voorkeur, gezondheid, strafrechtelijk verleden of lidmaatschap van een vakbond verwerken.
Wijma Juridisch Advies gaat niet eerder over tot verwerking totdat uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf is verkregen of deze gegevens door u uitdrukkelijk openbaar zijn gemaakt.
 

Verstrekking aan derden

Uw gegevens kunnen voor de uitvoering van een opdracht worden verstrekt aan derden. Dit kunnen overheidsinstanties zijn, zoals de griffie van de rechtbank in het geval een gerechtelijke procedure wordt gevoerd of in bestuursrechtelijke kwesties de behandelende afdeling van een bestuursorgaan. Tevens kunnen gegevens worden verstrekt aan (de gemachtigde van) personen of instanties waarmee betrokkenen een geschil of zakelijke relatie hebben.
Ook kunnen de door uw verstrekte gegevens aan andere partijen worden verstrekt indien dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met een administratiekantoor voor administratieve en fiscale doeleinden of kunnen persoonsgegevens worden verwerkt door derden die de website beheren. Met dergelijke partijen sluiten wij altijd een verwerkersovereenkomst af, waarbij de bescherming van uw persoonsgegevens gewaarborgd wordt.


Binnen de EU

Wij verstrekken in principe  geen persoonsgegevens aan partijen die buiten de EU gevestigd zijn, tenzij hiervoor een wettelijke verplichting zou bestaan. Ook kunnen om technische redenen persoonsgegevens buiten de EU worden gebracht, bij voorbeeld naar een server van de webbeheerder. In dat geval verzekert Wijma Juridisch Advies zich ervan dat verwerking is toegestaan op grond van internationale verdragen, of bindende bedrijfsregels.


Minderjarigen

Wij verwerken in principe geen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar). Mocht dit toch het geval zijn, dan zullen wij aan de ouders/wettelijke vertegenwoordigers om schriftelijke toestemming vragen


Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
 • Van klanten: gedurende de duur van de overeenkomst, daarna alleen nog in de financiële administratie voor zover de fiscale wetgeving dit voorschrijft. Eventueel kan u gevraagd worden of uw gegevens ook in het algemene klantenbestand bewaard mag worden ten behoeve van het doen van aanbiedingen of het afsluiten van vervolgopdrachten.
 • Van leveranciers: gedurende de duur van de overeenkomst, daarna nog 7 jaar vanwege wettelijke verplichtingen, mogelijke garantieclaims en vervolgopdrachten.
 • Van derden: gedurende de duur van de overeenkomst, daarna nog 7 jaar vanwege wettelijke verplichtingen en mogelijke vervolgopdrachten

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
 • Alle personen die namens Wijma Juridisch Advies van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken backups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Voor het geval persoonsgegevens in onbevoegde handen raken of verloren gaan (datalek) hanteren wij een datalekprotocol.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers tijdelijk stop laten zetten (beperken) wanneer de informatie onjuist is, onrechtmatig door ons is verkregen of wanneer u bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruikt van de gegevens.  Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij vragen u  om u te legitimeren door het sturen van een legitimatiebewijs. voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. U kunt de foto en het BSN-nummer daarbij onleesbaar maken. Verzoeken als hiervoor genoemd zullen wij zo snel mogelijk honoreren, maar in ieder geval binnen vier weken.

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. Het intrekken van toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Tevens is niet uitgesloten dat verwerking van uw gegevens wegens een andere grondslag op grond van de AVG nog steeds mogelijk is.


Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

De gegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens zijn:
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV DEN HAAG
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl


Contactgegevens

U kunt uw vragen en verzoeken en klachten rond de verwerking van uw persoonsgegevens richten tot:

Wijma Juridisch Advies
mr. G.W. Wijma
Cantaart 8
9291 AL Kollum

info@wijma-advies.nl

Wijziging  privacyverklaring
Periodiek kan de inhoud van deze verklaring worden aangepast aan wijzigingen in wet- en regelgeving. Dit zal elders op deze website dan worden aangeduid. Tekstuele veranderingen worden zonder nadere aankondiging doorgevoerd.
 
(laatste versie augustus 2020)