Bescherm de aansprakelijkheid van je bedrijf

Een ongeluk zit in een klein hoekje en waar gehakt wordt vallen spaanders. Het zijn af wat uitgekauwde uitdrukkingen, maar ze zijn maar al te waar. En als ondernemer bestaat altijd de kans dat er schade ontstaat bij het uitvoeren van de werkzaamheden of dat er iets mankeert aan het geleverde product of de uitgevoerde dienst. Daarbij kunnen soms forse bedragen gemoeid zijn en in het allerzwartste scenario kan het je bedrijf de das omdoen. Het is dan ook van het grootste belang de eigen aansprakelijkheid zo veel mogelijk te beperken, al is deze natuurlijk nooit helemaal uit te sluiten. Hieronder een aantal mogelijkheden.

Mogelijkheid 1 : Maak goede afspraken

Hierbij gaat het er niet alleen om dat je goed vast legt wat er met de klant wordt afgesproken, al moet je daar wel mee beginnen. En helder en gedetailleerd contract en goede algemene voorwaarden zijn daarbij ook heel erg belangrijk. Want juist daarin kun je aangeven wat er van je verwacht kan worden en wanneer er sprake is van overmacht. Denk er ook aan om een duidelijke limiet te stellen aan het bedrag waarvoor je aansprakelijk kunt zijn. Houd er ook rekening mee dat een claim niet door een verzekering (zie mogelijkheid 3) kan worden gedekt. Bedenk goed hoe dit wordt opgevangen.
Maar net zo belangrijk is om afspraken te maken met leveranciers, zodat helder is waar zij zich aan hebben te houden. Zodat niet ineens een leverantie niet doorgaat (zie maar naar de ellende rond de leverantie van vaccins). Zorg zo mogelijk voor een plan B, zodat bij nood snel kan worden gehandeld en bij voorbeeld een andere leverancier kan worden ingezet.

Mogelijkheid 2: let goed op je personeel en bedrijfsprocessen

Als werkgever ben je wettelijk verplicht ervoor te zorgen dat de werknemers op een veilige manier hun werk kunnen doen. Dat betekent niet alleen dat er voor een veilige werkplek wordt gezorgd en dat er voldoende en goede beveiligingsmiddelen worden uitgedeeld. Het houdt ook in dat personeel goede instructies krijgt over een veilige manier van werken en dat ook met grote regelmaat wordt gecontroleerd of de mensen zich er aan houden.
Maar er is nog meer.  Ga regelmatig met je personeel in gesprek over wat er in je bedrijf gebeurt en hoe de werkzaamheden worden uitgevoerd. Zo kunnen bedrijfsprocessen in de gaten worden gehouden en kom je er sneller achter of er actie moet worden ondernomen om ongelukken of fouten in de productie te beperken. Hiermee kan ook de kwaliteit van de productie en dienstverlening beter worden, wat de kans dat klanten gaan klagen kleiner maakt.

Mogelijkheid 3: Neem je privacybeleid serieus

Heeft je bedrijf te maken met (veel) persoonsgegevens en met name gevoelige persoonsgegevens? Zorg dan ook voor een goed privacybeleid en houd dit met grote regelmaat actueel. Het opstellen van een beleid is geen eenmalig iets, maar moet voortdurend worden gecontroleerd en aan de actualiteit worden aangepast.
Denk erom dat AVG niet alleen slaat op de gegevens van je klanten, maar ook die van je zakenrelaties en je personeel. Alleen een privacy statement op de website is beslist onvoldoende, zeker wanneer er verder niets mee gedaan wordt. Privacy is een hot item en kan tot forse boetes leiden en flinke schadeclaims. En vergeet niet dat bij bijvoorbeeld een groot datalek ook het vertrouwen van klanten en andere relaties kan verdwijnen, wat flinke financiële consequenties kan hebben.

Mogelijkheid 4: Sluit goede verzekeringen af

Kort geleden zijn er wetswijzigingen doorgevoerd waardoor bestuurders sneller persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gehouden voor verwijtbaar handelen. Denk hierbij aan fouten, nalatigheid en verzuim. Dit kan heel vervelende gevolgen voor een bestuurder en voor zijn privé vermogen hebben. Het is dan ook nog meer dan ooit van groot belang om als bestuurder een goede bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.
Maar denk ook aan andere verzekeringen zoals een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Of een specifieke verzekering als de CAR-verzekering. Het is dan ook verstandig met regelmaat in overleg te gaan met een assurantieadviseur om na te gaan welke (andere) verzekeringen het beste kunnen worden afgesloten.

Aansprakelijkheid zoveel mogelijk beperken? Wijma Juridisch Advies helpt je er graag bij!

 

1 april 2021